Reglament

Participació

 • Podran participar tots aquells participants que tinguin 16 anys complerts el dia de la prova o siguin majors d’edat, (Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització signada per un tutor major d’edat).
 • Podran participar persones amb paràlisi cerebral, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual, adjuntant una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat i enviarla per correu electrònic a albert@chiprunnning.es. En el cas que es necessiti acreditar a un guia, caldrà indicar també les seves dades (nom, cognoms, DNI, any de naixement, mòbil i correu electrònic.).
 • La participació a la prova es realitza sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció, manifesta conèixer prèviament les exigències físiques i tècniques que requereix la prova, trobar-se físicament apte per a la mateixa, així com la informació continguda en aquest reglament.
 • Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa d’assegurances concertada per l’Organització que cobrirà els possibles accidents que es puguin produir com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai com a causa de patiment, tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l’articulat del present Reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenvolupi la prova.
 • Les inscripcions es tancaran a l’arribar als 600 participants.
 • La samarreta serà opcional i es podrà demanar fins el 15 de març 2020 (preu 7€) 
 • La bossa del corredor s'haurà de recollir com a màxim el dia de la cursa. No es deixaran bosses a cap lloc després de la cursa. En cas excepcional, i previ avís abans de la finalització de la cursa, es guardarà alguna bossa, com a màxim durant 5 dies.
 • El participant té l’opció de cancel·lar la inscripció fins a tres setmanes abans de l’inici de la prova rebent el 50% de l’import abonat. Un cop passat aquest període, no es retornarà l’import de la inscripció excepte per causes mèdiques justificades, en aquest cas s’ha d’aportar informe mèdic corresponent. NOMÉS s’efectuaran devolucions per causes mèdiques justificades i raonables. El participant, un cop enviat el justificant mèdic a albert@chiprunning.es i acceptat per l’Organitzador, rebrà el 50% de l’import abonat.
 • No és possible la cessió del dorsal. Les inscripcions són personals i intransferibles, i no podran ser utilitzades per una altra persona diferent a la inscrita.
 • L’Organització podrà ajornar o anul·lar la prova si considera que les condicions són desfavorables per a la pràctica de la cursa. Si les circumstàncies ho requereixen, es podrà interrompre la prova en un punt del recorregut. En aquest cas, s’han de prendre les posicions i els temps d’arribada al punt de meta o al punt de la interrupció.
 • En cas d’anul·lació per mal temps el corredor podrà recollir la bossa del corredor el mateix dia de la prova sense devolució del preu de la inscripció.

Equips

 1. Per participar com a equip han de ser dos components i es pot triar entre dues persones del mateix sexe o un equip mixte.
 2. Les dues persones hauran d’entrar per meta al mateix temps i en els controls de pas han d’anar junts.
 3. En cas que algun dels membres de l’equip abandoni, l’altra part podrà finalitzar la carrera, però no podrà obtenir trofeu algun en cap de les categories.
 4. Només hi haurà premis per a una única categoria d’equips.

Categories

 1. Els participants estaran dividits en les següents categories, tant per masculí com femení:
 • Veterans: a partir de 40 anys endavant
 • Equips (masculí, femení i mixte)
 • Discapacitats

Premis

 1. S’atorgaran trofeus per als 3 primers classificats de la general, al primer de la categoria veterà i veterana, al primer discapacitat i discapacitada i al tres primers equips classificats masculí, femení i mixte. 
 2. Els trofeus són excluyents, és a dir, no seran acumulables.
 3. Els equips només tindran una única categoria i rebran 1 trofeus per cada equip (masculí, femení i mixte).
 4. La no presència a l’acte del lliurament de trofeus s’entendrà com a renúncia als trofeus o premis aconseguits. Tota delegació en una altra persona per part dels guanyadors per a la recollida dels trofeus i premis haurà de ser coneguda i autoritzada per l’organització com a mínim amb 2 hores d’antelació al lliurament.

Dorsal-Xip

 • Serà obligatori portar el dorsal en la part davantera sense doblegar durant tota la prova, quedant visible en tot moment. L’organització pot realitzar un control de material i dorsal abans de prendre la sortida. El dorsal haurà de guardar fins a la classificació final definitiva i l’acte de lliurament de trofeus. Tota aquella persona que participi en la prova sense estar inscrita, sense dorsal, o falsejant les dades de la inscripció, ho fa sota la seva responsabilitat i sense tenir dret a cap dels serveis i productes als quals tenen dret els corredors inscrits oficialment, podent ser retirada de la prova per qualsevol membre de l’organització.

Reunió Informativa

 • Prèvia a la cursa, l’organització realitzarà una reunió tècnica informativa amb els corredors en la qual s’informarà de totes les consideracions mediambientals, de seguretat, reglamentàries i organitzatives per al seu seguiment, especialment pel que fa a la cura de la muntanya, normes de seguretat , punts d’avituallament, punts de control, zones perilloses, condicions meteorològiques, temps de pas i itinerari alternatiu possible.

Tancament control de prova i avituallament

 • L’Organització podrà determinar el temps de pas pels diferents controls de carrera, segons cregui convenient. Els participants que no puguin superar el control dins del temps establert, seran dirigits a l’arribada per un itinerari de sortida.
 • L’Organització establirà un temps límit de  2h per la finalització de la prova. A les 10:45h es donarà per finalitzada la cursa i e sprocedirà a l’entrega dels premis als guanyadors.

Solidaritat

 • La Cursa Park Güell donarà els diners al projecte solidari Una Cima Una Sonrisa (www.unacimaunasonrisa.com).

Obligacions del corredor

 1. Tot corredor participant estarà obligat al següent pel sol fet de participar:
 2. Prestar auxili a un altre participant que estigui en perill o accidentat, estant obligat a comunicar-ho al control més proper immediatament, o avisar per telèfon a l’organització.
 3. Tenir cura del entorn natural, per al que haurà de portar les seves deixalles, gots, mocadors, papers, etc., fins al control més proper o fins a la meta, a més de respectar la flora i fauna.
 4. Realitzar el recorregut marcat per l’Organització sense sortir d’ell.
 5. Seguir en tot moment les instruccions dels membres de l’Organització i controls.
 6. Comportar-se esportivament i mostrar-se respectuós amb els altres participants, jutges, voluntaris i membres de l’organització.
 7. Gaudir de la prova de manera responsable donant el millor de si.

Assistència mèdica

 • L’Organització comptarà amb un servei mèdic al servei dels corredors des de 1 hora abans de l’inici de la cursa, fins a 1 hora després de la seva finalització, disposant de les ambulàncies necessàries que estaran presents al llarg del recorregut ia la sortida / meta. A més es preveuen dos punts d’evacuació a la zona muntanyosa del recorregut per facilitar una eventual evacuació d’algun accidentat en el menor temps possible i amb la major seguretat. Pel sol fet d’inscriure, tots els participants declaren estar en perfecte estat de salut i aptes per a la prova.

Avituallaments

 • L’organització situarà 1 avituallament, durant la carrera, i un al final a la meta, sent obligatori utilitzar les papereres que hi haurà disposades en aquests punts.

Classificacions

 • S’establirà una classificació per categoria d’acord amb el temps necessitat per recórrer. A aquest temps se li afegirà les possibles penalitzacions que pugui haver tingut el corredor. En finalitzar la prova, l’organització facilitarà les classificacions per categories amb els temps, davant la qual es poden reclamar en el termini de 30 minuts al moment de la publicació. La classificació general oficiosa, així com les fotos i / o vídeos del la carrera, es publicaran a la pàgina web www.chiprunning-trail.es a partir de l’endemà de la mateixa.

Desqualificacions

 1. La desqualificació d’un participant es produirà durant la prova sempre que incorri en qualsevol dels punts indicats a continuació:
 • Provocar un incident esportiu (agressió o insult) a un competidor, membre de l’organització, de l’equip arbitral o espectador.
 • Provocar un accident de forma voluntària.
 • No prestar auxili a un altre participant que estigui en perill o accidentat, estant obligat a comunicar-ho al control més proper immediatament.
 • Que manifesti un mal estat físic o psíquic.
 • Que no realitzi el recorregut oficial marcat per l’Organització o no passar per algun dels controls establerts.
 • Rebre ajuda o avituallament fora de les zones permeses.
 • Que manifesti un comportament antiesportiu.
 • Que sabent de la seva impossibilitat de participar en la prova, proporcioni dades errònies per fer-ho.
 • No portar posat el dorsal, retallar o entrar sense ell en meta.
 • Refusar, treure o canviar les marques de senyalització posades per l’organització.
 • Llençar escombraries fora de les àrees marcades per a això per l’organització.
 • No seguir les instruccions dels membres dels controls durant la carrera.
 • No portar el material obligatori requerit per l’Organització durant la participació en la cursa.
 • Que segons el parer de l’Organització s’incompleixi les normes de la prova o perjudiqui la imatge de la mateixa, especialment pel que fa al respecte de la muntanya i mesures de seguretat.
 • Durant la prova s’acceptarà qualsevol decisió que prengui el jutge àrbitre pel que fa a resultats i desqualificacions. Temps de pas, controls i ajornament / suspensió de la prova L’organització situés controls de pas de corredors, al seu criteri, segons la seguretat, estratègia i accessos. També podrà posar controls secrets, a criteri de l’organització.
 • Els participants que no puguin superar el control dins del temps establert, seran dirigits a l’arribada per un itinerari de sortida.

Anul·lació, ajornament o canvi de recorregut de la prova

 • L’Organització podrà ajornar o anul·lar la prova si considera que les condicions són desfavorables i la celebració impliqui riscos per als corredors. Si les circumstàncies ho requereixen, es podrà interrompre la prova en un punt del recorregut. En aquest cas, s’han de prendre les posicions i temps d’arribada al punt d’interrupció o, si no, en l’últim control realitzat. En el cas de suspensió de la prova, s’abonarà el 20% de la inscripció i es lliurarà la bossa del corredor.
 • L’Organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força major.

Comportament general dels corredors

 • Els únics vehicles autoritzats per seguir la prova pel recorregut oficial, són designats i acreditats per l’Organització. Queda totalment prohibit seguir o acompanyar els corredors pel recorregut oficial a peu, amb cotxe, moto, bicicleta o portant animals lligats, donat el perill que pugui suposar per a la seguretat dels mateixos.
 • No està permès competir amb gossos o altres animals de companyia.

Abandonaments i retirades

 1. Un corredor podrà abandonar voluntàriament la prova per qualsevol causa, sempre que ell ho desitgi, però ho haurà de fer d’acord amb els punts següents:
 • Es retirarà en un control i entregarà el dorsal.
 • El competidor assumeix tota la responsabilitat des que abandona voluntàriament la prova o és desqualificat.
 • En qualsevol punt del recorregut, el metge, membres de l’organització o jutges de la prova podrà determinar la retirada de competició d’un corredor si aquest mostra símptomes evidents d’esgotament o un altre indici que aconselli la no continuïtat d’aquest en la competició. Igualment es retirarà de la competició al corredor que, per haver patit un accident, no es trobi en condicions de continuar. En aquests dos casos el corredor té dret que l’organització ho evacuï fins al punt d’arribada / sortida o fins al punt més proper on pugui rebre assistència mèdica. La urgència en l’evacuació serà proporcional ala gravetat del cas.

Responsabilitat

 • L’organització no es fa responsable dels danys que puguin causar o causar-se els corredors participants per imprudències o negligències de les mateixes.
 • Igualment, els participants declaren estar en condicions físiques i psíquiques òptimes per realitzar aquesta prova i ho fan sota la seva responsabilitat, eximint de la mateixa a l’Organització de la prova.
 • El inscriure en aquesta cursa suposa l’acceptació plena d’aquesta Normativa.

Reclamacions

 • Es podran presentar reclamacions referents a les classificacions provisionals fins a 30 minuts després de la publicació. Les reclamacions el dia de la competició, dipositant 50 € reclamació que es retornaran si aquesta prospera, es faran per escrit i ha de constar les dades següents: Nom, DNI, Club, dorsal, explicació dels fets. Les reclamacions seran lliurades al Comitè de Cursa, que s’estendrà una còpia al reclamant.

Acceptació

 • Tots els participants, pel fet d’inscriure, accepten el present Reglament i en cas de dubte o sorgir alguna situació no reflectida en el mateix.

Patrocinador Oficial

Chip Running

Institucions Col·laboradores

Ajuntament de Barcelona Guardia Urbana
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información Acepto